ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Ondernemingsgegevens:

 

Today is yellow, eenmanszaak (“verkoper”)

Ineke De Potter

Mastendreef 30

2243 Pulle

Ondernemingsnummer BE0892.267.366

 

hello@todayisyellow.be

tel 0486/72 97 41

Telefonisch bereikbaar op:

woensdag 9u00 – 19u00

vrijdag 9u00 – 19u00

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer (de “Verkoper”) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Verkoper en consument (de “Klant”).

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Verkoper zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

  • Offertes: Al onze offertes zijn vrijblijvend. Koper en verkoper zijn slechts gebonden door een bestelling nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werd door beide partijen.
  • Bestelling: Elke bestelling van producten of diensten geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant. De versie van de Voorwaarden die geldt voor jouw bestelling is de versie die te vinden is op www.todayisyellow.be op het moment van de plaatsing van je bestelling.

 

 

Artikel 2: De overeenkomst

 

Door bij ons te bestellen gaat de Klant akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden door Today is yellow en kunnen ten alle tijden geraadpleegd worden op onze website www.todayisyellow.be of eenvoudig opgevraagd worden per e-mail hello@todayisyellow.be

Bij het plaatsen van een bestelling via de e-commerce website van Today is yellow gaat de Klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, zonder BTW. Today is yellow is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, BTW niet toepasselijk.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Tenzij anders bedongen, zijn de facturen contant betaalbaar.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 4: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Today is yellow niet. Today is yellow is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Today is yellow is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via het contactformulier van de webshop of via hello@todayisyellow.be.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Today is yellow. Today is yellow kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 5: Online aankopen

 

De Klant kan via de webshop het product selecteren.

Bij het afrekenen van de bestelling kan je kiezen tussen verschillende betaalmogelijkheden. Via de webshop gaat de betaling via de veilige betaalomgeving Mollie.

Mocht er een fout geslopen zijn in het voorraadsysteem en het gekozen artikel is niet meer beschikbaar, krijg je daar binnen de 2 werkdagen bericht van.

 

Goederen op maat worden pas klaargemaakt op het moment dat de betaling geregistreerd werd bij Today is yellow.

 

Today is yellow is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Alle producten worden met de zorg met de hand gemaakt. Hierdoor kan de levertermijn oplopen tot 3 à 6 weken, afhankelijk van de hoeveelheid lopende bestellingen. Bij op maat gemaakte bestellingen, zoals bijvoorbeeld een pampertas, kan de levertermijn langer bedragen. Dit wordt afgesproken door de Verkoper en Klant bij het plaatsen van de bestelling.

 

De levering van de goederen gebeurt door Bpost en zijn afhankelijk van de totale bestelling. De verzendkosten worden automatisch berekend bij het afronden van de bestelling. Vanaf 100€ is het gratis verzending.

 

België: pakketpost – track & trace Bpost

Aan huis:  6,50€

Nederland: pakketpost – track & trace DPD: 10,00€

Cadeaubon: brievenbuspost: 1,00€

 

Indien u kiest voor Afhalen te Pulle, worden er geen verzendkosten aangerekend. Afhalen kan enkel na afspraak.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Today is yellow kan niet aansprakelijk gesteld worden door vertragingen opgelopen bij de verzending door de transporteur.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Today is yellow binnen 48u na ontvangst.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Today is yellow was geboden.

 

Foutief doorgegeven leveringsadressen en foutieve keuze van de verzendoptie tijdens het afronden van de bestelling zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten of vertraging van de levering. Indien er onduidelijkheid bestaat over de manier van verzenden neemt de verkoper contact op met de Klant.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Today is yellow.

 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Today is yellow te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Bij niet-betaling behoudt Today is yellow zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen bij Today is yellow.

 

Het herroepingsrecht is van toepassing op artikelen die voorradig zijn en niet volgens specificaties van de Klant vervaardigd werden.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van ontvangst.

‘voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.’

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Today is yellow via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Today is yellow heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Today is yellow. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Today is yellow zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Today is yellow alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Today is yellow op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Today is yellow wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Today is yellow geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Today is yellow betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die de Klant via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door hem ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Dit geldt ook voor een bestelling ahv een offerte, nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd werd door beide partijen

 

Artikel 9: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Today is yellow en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan Today is yellow.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Today is yellow zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 10: Klantendienst

 

De klantendienst van Today is yellow is bereikbaar via e-mail op hello@todayisyellow.be of per post op het volgende adres Mastendreef 30, 2243 Pulle. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Today is yellow beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Onverminderd het voorgaande behoudt Today is yellow zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Today is yellow respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Today is yellow gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

 

Today is yellow houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Today is yellow om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Today is yellow. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 16: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 17: Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

Ook wijzen wij er u op dat wij werken met materialen waarbij kleurspelingen en textuurverschillen mogelijk zijn.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).